VECDİ GÜNDOĞDU’DA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI İÇİN MECLİSE ÖNERGE VERDİ

                                       TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kırklareli ilimizin yenilenebilir enerji kaynaklarının belirlenmesi, planlanması ve ekonomiye entegre edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla.

                                                                                              Vecdi Gündoğdu

                                                                                              Kırklareli Milletvekili

                                                                                              Çevre Komisyonu Üyesi

                                                                    GEREKÇE

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görülmeye başladığı günümüzde Türkiye hızlı bir şekilde karbonsuzlaşmak için gerekli yatırımları yapmaya bir an önce başlamalı ve yeşil kalkınma modelini yaşama geçirmelidir.

Yeşil Kalkınma, yalnızca kalkınma veya yalnızca yeşil yatırıma odaklı bir vizyon değil hem yeşil yatırımlarla kalkınmayı desteklemeye hem de kalkınma sürecinin yaratabileceği toplumsal adaletsizliklerin giderilmesine yardımcı olacak bir vizyondur.

Yeşil kalkınma projeleri yerel halkın talepleri dikkate alınarak uygulamaya geçirilmeli, yaratılacak ve büyütülecek yeşil sektörlerdeki istihdam fırsatları öncelikle yerel halka sunulmalı, nitelikli ve onurlu bir iş ortamı yaratmalıdır.

Yenilenebilir enerji odaklı altyapı ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra yenilenebilir enerji sendikalarının desteklenmesi Yeşil Kalkınma vizyonunun zorunlu bir parçasıdır.

Ekonomisi kömüre dayandırılmış köylerdeki iş gücünün yenilenebilir enerji sektöründe çalışabilmesi için iş eğitimlerinde öncelik verilmesi de yine Yeşil Kalkınma vizyonunun bir parçası olarak düşünülebilir.

Yeşil Adil Dönüşüm ’deki şüphesiz en önemli adımlardan biri, fosil yakıtların Türkiye’nin ekonomisinden ayıklanması ve yenilenebilir enerji, pil teknolojisi ve elektrikli araç altyapısı gibi dönüşüm ögelerine gerekli maddi kaynakların ayrılmasıdır.

Yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için atılması gereken en kritik adımlar; güneş ve rüzgâr enerji kapasitesinin akılcı bir şekilde hızlı bir şekilde arttırılması, kömür ve doğalgaz santrallerinin disipline edilmesi, içten yanmalı motorlu araçların üretim, tedarik planlanmasının yeniden yapılması, elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve şarj altyapısının genişletilmesi, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç teknolojilerine ve katma değeri yüksek yenilenebilir enerji donanımlarının üretimine yatırım yapılmasıdır.

Bu doğrultuda;

Gelişen dünyada üretim planlamaları yeniden yapılırken Kırklareli ilimizde yenilenebilir enerji kaynaklarımızın araştırılarak, planlanması ve ekonomiye entegre edilmesi amacıyla bir Meclis araştırmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

 Saygılarımızla.

Related posts

Leave a Comment